Slovensko

Verzia 2016


Odporúčania PRES týkajúce sa COVID-19

- Buďte informovaní a sledujte odporúčania Ministerstva zdravotníctva SR a národných inštitúcií verejného zdravia (Regionálny úrad verejného zdravotníctva SR) Vašej krajiny na ich webových sídlach:
https://www.korona.gov.sk/
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153
- Zabezpečte, aby ste dôsledne dodržiavali všetky hygienické odporúčania. Prosím pamätajte na to, že nový koronavírus môže prežiť niekoľko hodín až dní na mnohých povrchoch ako sú rukoväte, kľučky na dverách, vypínačoch svetla, mobilných telefónoch, počítačových klávesniciach, diaľkových ovládačoch, kľúčoch, tlačidlách vo výťahoch, umývadlách, tabletoch, tvrdých stoličkách a pod.
- Jednoduché opatrenia pravdepodobne dokážu pomôcť zachovať zdravie Vás a Vašej rodiny a priateľov
- Umývajte si ruky veľmi často a minimálne 20 sekúnd mydlom a teplou vodou. Následne si dobre ruky osušte.
- Skúste sa nedotýkať Vašej tváre.
- Kašľať by ste mali do lakťovej jamky alebo papierovej vreckovky, ktorú treba bezpečne po jednom použití vyhodiť.
- Používajte jednorazové vreckovky.
- Noste masku ak ste chorý. Ak príznaky nemáte, masku nosiť nemusíte. Maska nedokáže úplne predísť prenosu vírusu, ale pomáha Vám aj pripomenúť si, že sa nemáte chytať tváre a varuje ostatných že sa možno necítite dobre.
- Citlivo udržujte odstup od iných ľudí, ktorí vyzerajú byť chorí, teda napr. kašlú alebo kýchajú. Odporúča sa vzdialenosť 1 meter.
- Mali by ste sa zdraviť bez podávania rúk a objímania sa.
- V súčasnosti deťom s reumatickými ochoreniami na medikamentóznej liečbe odporúčame, aby pokračovali so všetkou liečbou taká ako obyčajne.
- Neprestaňte užívať lieky vrátane metotrexátu (MTX) a biologických liekov bez toho, aby ste konzultovalil ošetrujúceho detského reumatológa. Mohlo by to spôsobiť opätovné vzplanutie reumatického ochorenia.
- Ak Vaše dieťa užíva kortikoidy, konzultujte reumatológa ohľadom možnosti ev. zníženia dávky liekov.
- Pacienti v izolácii alebo karanténe, ktorí nejavia príznaky ochorenia, by mali pokračovať v liečbe ako obyčajne.
- V prípade horúčok a pri podozrení na infekčné ochorenie sa riaďte národnými odporúčaniami pre využívanie zdravotnej starostlivosti a testovanie na Covid-19. Dovtedy nech dieťa neužíva metotrexát a ak je nastavené na biologickú liečbu, spojte sa s ošetrujúcim detským reumatológom a požiadajte ho o usmernenie.
- V prípade, že máte plánovanú kontrolu u detského reumatológa, opýtajte sa pediatra alebo reumatológa, či je v danom čase kontrola potrebná, alebo môže byť bezpečne presunutá, alebo či ju je možné uskutočniť telefonicky alebo prostredníctvom iného technického vybavenia. Tieto možnosti sa môžu odlišovať u rôznych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
- Pre všetkých jednotlivcov, vrátene pacientov s detskými reumatickými ochoreniami platí, že je potrebné sa zdržať zbytočného cestovania a stretávania sa s väčším počtom osôb.
- Prajeme Vám dobré zdravie a skorý návrat do normálneho života.
Webové sídlo EULAR - EULAR website

Táto stránka je výsledkom spolupráce medzi Medzinárodnou spoločnosťou pre štúdie v pediatrickej reumatológii (Paediatric Rheumatology International Trials Organisation, PRINTO) a Európskou spoločnosťou pediatrickej reumatológie (Paediatric Rheumatology European Society, PRES), ktorú sme vytvorili s finančnou pomocou Európskej Únie ako projekt s názvom SHARE.
Cieľom projektu SHARE (skratka z anglického "Single Hub and Access point for paediatric Rheumatology in Europe", čo v preklade znamená „Jednotný spojný a prístupový bod pre pediatrickú reumatológiu v Európe", projektové číslo 2011 1202) je poskytnúť každej krajine odporúčania a rady, ako sa starať o deti s reumatickým ochorením.

PRINTO (www.printo.it) je nezisková medzinárodná organizácia, ktorú v roku 1996 založilo 14 európskych krajín (v súčasnosti má 60 členských krajín, 550 centier a okolo 1180 členov na celom svete). Jej cieľom je iniciovať a koordinovať vznik i priebeh štúdií, ktoré analyzujú účinnosť a bezpečnosť liekov, kvalitu života a výsledky liečby u detí s reumatickými chorobami, ako aj pomáhať pri vyhodnocovaní a publikovaní. Členmi PRINTO sú univerzitné alebo klinické centrá, ktoré aktívne vykonávajú výskum a lekársku starostlivosť o deti s reumatickými chorobami.

PRES (www.pres.eu) je medzinárodná vedecká spoločnosť pre profesionálnych zdravotníckych pracovníkov z Európy (pridruženými členmi sú aj pracovníci mimo Európy), ktorí sa zaoberajú pediatrickou reumatológiou. Poslaním PRES je prehlbovanie poznania o reumatických chorobách detí, podpora výskumu v tejto oblasti, šírenie vedomostí pomocou vedeckých stretnutí a publikácií, tvorba smerníc a štandardov pre správnu klinickú prax, tvorba smerníc a štandardov pre školenie lekárov a stredných zdravotníckych pracovníkov v oblasti pediatrickej reumatológie.

PRINTO a PRES spolupracujú za účelom výskumu.

Webová stránka je rozdelená do troch sekcií:
Cieľom prvej sekcie je informovať rodiny o charakteristikách detských reumatických ochorení. Táto časť je špeciálne napísaná skupinou lekárov a zdravotníckych špecialistov patriacich k PRINTO/PRES/SHARE a bola revidovaná zástupcami rôznych rodinných asociácií (Prispievatelia).

Druhá sekcia poskytuje kontaktné údaje na detské reumatologické centrá, ktorých lekári sú členovia PRINTO a/alebo PRES. Informácie boli získané prostredníctvom dotazníkov navrhnutých koordinátormi SHARE, PRINTO a PRES, ktoré boli odoslané detským reumatologickým centrám po celom svete. Tento zoznam je pravidelne aktualizovaný, ale nie je kompletný. Zoznam ke pravidelne revidovaný národnými koordinátormi PRINTOm a PRINTO.

Tretia sekcia poskytuje zoznam pomocných rodinných asociácií v rôznych krajinách. Hlavným cieľom týchto organizácií je poskytovať rady týkajúce sa každodenných problémov a ťažkostí, s ktorými sa rodiny musia potýkať.


 
Podporili
This website uses cookies. By continuing to browse the website you are agreeing to our use of cookies. Learn more   Accept cookies