Srbija

Verzija 2016


Ovaj WEB sajt je rezultat saradnje izmedu Internacionalne organizacije za projekte u pedijatrijskoj reumatologiji (PRINTO) i Evropskog udruženja pedijatrijskih reumatologa (PRES), koji je realizovan uz finansijsku pomoc Evropske Unije kroz projekat koji se zove SHARE.
Cilj projekta "Single Hub and Access point for paediatric Rheumatology in Europe" (akronim SHARE projekat broj 2011 1202) je da pruži svakoj zemlji preporuke za zdravstvenu negu dece sa reumatskim bolestima.

PRINTO (www.printo.it) j neprofitabilna internacionalna javna mreža osnovana 1996.god. od strane 14 evropskih zemalja (sada ima 60 clanice, sa 550 centara i oko 1180 clanova širom sveta), ciji je cilj da podrži, olakša i koordinira razvojem, sprovodenjem, analizom i izveštavanjem rezultata istraživanja o efikasnosti i sigurnosti lekova, kvalitetu života i prognozi dece sa reumatskim bolestima. PRINTO sacinjavaju akademski i/ili klinicki centri koji su aktivno ukljuceni u istraživanja i zdravstvenu negu dece sa reumatskim bolestima.

PRES (www.pres.eu) je internacionalno, naucno udruženje evropskih zdravstvenih radnika (kao i pridruženih clanova van Evrope) koji se bave pedijatrijskom reumatologijom. Zadatak PRES-a je da promoviše znanje iz ove oblasti i podstice istraživanja, da širi znanje putem naucnih skupova i publikacija, da obezbedi smernice i standarde dobre klinicke prakse, da obezbedi smernice i standarde za obuku lekara i drugih profila zdravstvenih radnika u pedijatrijskoj reumatologiji.

PRINTO i PRES saraduju na istraživackom planu.

Ovaj web sajt je podeljen u tri oblasti:
Prvi deo treba da pruži roditeljima informacije o osnovnim karakteristikama najcešcih reumatskih bolesti dece. Ovaj odeljak napisali su lekari i zdravstveni radnici koji pripadaju PRINTO/PRES/SHARE, a proveren je od strane predstavnika razlicitih udružeja roditelja (Saradnici).

Drugi deo sadrži adrese ustanova koje se bave pedijatrijskom reumatologijom, ciji su lekari clanovi PRINTO i /ili PRES. Informacije su sakupljene putem upitnika koji je upucen SHARE koordinatorima, PRINTO i PRES clanovima u centrima pedijatrijske reumatologije širom sveta. Taj spisak ce biti biti redovno ažuriran i ne pretenduje da bude konacan. PRINTO i PRINTO nacionalni koordinatori ce periodicno ažurirati spisak.

Treci deo sadrži adrese udruženja za pomoc porodici, koja postoje u razlicitm zemljama. Osnovna uloga ovih udruženja je da pružaju savete u vezi sa svakodnevnim problemima i poteškocama sa kojima se suocava porodica cije dete boluje od reumatske bolesti.


 
Podržano od
This website uses cookies. By continuing to browse the website you are agreeing to our use of cookies. Learn more   Accept cookies