Choroby autozaplne 


Wersja 2016
diagnosis
treatment
causes
Autoinflammatory Diseases
Choroby autozaplne
Zespół Blaua/ Młodzieńcza Sarkoidoza, Candle, CAPS, CRMO, DIRA, Rodzinna gorączka śródziemnomorska, Zespół Majeeda, Acyduria mewalonianowa, nawracająca gorączka związana z nlrp-12, Zespół PAPA, PFAPA, TRAPS
evidence-based
consensus opinion
2016
PRINTO PReS
Zespół Blaua/ Młodzieńcza Sarkoidoza


Candle


Okresowe Zespoły Zależne Od Kriopiryny (CAPS)


Przewlekłe niebakteryjne zapalenie kości i szpiku/ kości (chronic recurrent multifocal osteomyelitis, CRMO)


Niedobór antagonisty receptora interleukiny il-1 (ang. deficiency of il-1receptor antagonist, DIRA )


Rodzinna gorączka śródziemnomorska


Zespół Majeeda


Acyduria mewalonianowa (gorączka okresowa związana z hipergammaglobulinemią D)


Nawracająca gorączka związana z nlrp-12


Zespół PAPA


Zespół okresowej gorączki z aftami, ostrym zapaleniem gardła oraz zapleniem węzłów chłonnych (ang. periodic fever with aphthous pharyngitis adenitis, PFAPA)


Okresowy zespół związany z receptorem dla czynnika martwicy nowotworów (ang. tnf receptor associated periodic syndrome, TRAPS) lub rodzinna gorączka irlandzka


1. Ogólne Wprowadzenie Do Chorób Autozapalnych

1.1 Ogólne wprowadzenie
Ostatni postęp w badaniach pokazał jasno, że niektóre rzadkie choroby, w przebiegu których występuje gorączka, są spowodowane wadą genetyczną. W przypadku wielu z nich na nawracające gorączki mogą cierpieć również członkowie rodziny chorego.

1.2 Co oznacza termin „wada genetyczna"?
Wada genetyczna powstaje, gdy dochodzi do zmiany w genie w wyniku zdarzenia określanego jako mutacja. Mutacja zmienia działanie genu, co powoduje przekazanie do organizmu nieprawidłowej informacji, w rezultacie wywołując chorobę. W każdej komórce każdy gen występuje w dwóch kopiach. Jedną kopię dziedziczymy od matki, drugą od ojca. Istnieją dwa sposoby dziedziczenia:
recesywny: w tym przypadku w obu kopiach genu występuje mutacja. Rodzice zwykle mają mutację tylko w jednym z dwóch swoich genów. Nie chorują, ponieważ do zachorowania dochodzi tylko wówczas, gdy mutacja występuje w obu genach. Ryzyko, że dziecko odziedziczy mutację od obojga rodziców wynosi 1 do 4.
dominujący: jedna mutacja wystarcza do wywołania choroby. Jeśli jedno z rodziców choruje, ryzyko przekazania choroby dziecku wynosi 1 do 2.
Może się również zdarzyć, że mutacja nie występuje u żadnego z rodziców; taki przypadek nazywamy mutacją de novo. Do przypadkowej zmiany w genie dochodzi podczas poczęcia dziecka. Teoretycznie nie ma ryzyka (jeśli jest, to nie większe niż losowe) dla kolejnego dziecka, ale w przypadku potomstwa chorego dziecka istnieje takie samo ryzyko zachorowania jak przy mutacji dominującej (1 do 2).

1.3 Jakie są konsekwencje wady genetycznej?
Mutacja wpływa na produkowanie specyficznego białka i na jego działanie. Zmutowane białko będzie sprzyjało powstawaniu stanu zapalnego i pozwoli, by czynniki wyzwalające, niezdolne do wywołania stanu zapalnego u zdrowego człowieka, wywołały u chorego gorączkę i stan zapalny.


 
Wspierany przez
This website uses cookies. By continuing to browse the website you are agreeing to our use of cookies. Learn more   Accept cookies