Srbija

Verzija 2016


Ovaj WEB sajt je rezultat saradnje između Internacionalne organizacije za projekte u pedijatrijskoj reumatologiji (PRINTO) i Evropskog udruženja pedijatrijskih reumatologa (PRES), koji je realizovan uz finansijsku pomoć Evropske Unije kroz projekat koji se zove SHARE.
Cilj projekta "Single Hub and Access point for paediatric Rheumatology in Europe" (akronim SHARE projekat broj 2011 1202) je da pruži svakoj zemlji preporuke za zdravstvenu negu dece sa reumatskim bolestima.

PRINTO (www.printo.it) j neprofitabilna internacionalna javna mreža osnovana 1996.god. od strane 14 evropskih zemalja (sada ima 60 članice, sa 550 centara i oko 1180 članova širom sveta), čiji je cilj da podrži, olakša i koordinira razvojem, sprovođenjem, analizom i izveštavanjem rezultata istraživanja o efikasnosti i sigurnosti lekova, kvalitetu života i prognozi dece sa reumatskim bolestima. PRINTO sačinjavaju akademski i/ili klinički centri koji su aktivno uključeni u istraživanja i zdravstvenu negu dece sa reumatskim bolestima.

PRES (www.pres.eu) je internacionalno, naučno udruženje evropskih zdravstvenih radnika (kao i pridruženih članova van Evrope) koji se bave pedijatrijskom reumatologijom. Zadatak PRES-a je da promoviše znanje iz ove oblasti i podstiče istraživanja, da širi znanje putem naučnih skupova i publikacija, da obezbedi smernice i standarde dobre kliničke prakse, da obezbedi smernice i standarde za obuku lekara i drugih profila zdravstvenih radnika u pedijatrijskoj reumatologiji.

PRINTO i PRES sarađuju na istraživačkom planu.

Ovaj web sajt je podeljen u tri oblasti:
Prvi deo treba da pruži roditeljima informacije o osnovnim karakteristikama najčešćih reumatskih bolesti dece. Ovaj odeljak napisali su lekari i zdravstveni radnici koji pripadaju PRINTO/PRES/SHARE, a proveren je od strane predstavnika različitih udružeja roditelja (Saradnici).

Drugi deo sadrži adrese ustanova koje se bave pedijatrijskom reumatologijom, čiji su lekari članovi PRINTO i /ili PRES. Informacije su sakupljene putem upitnika koji je upućen SHARE koordinatorima, PRINTO i PRES članovima u centrima pedijatrijske reumatologije širom sveta. Taj spisak će biti biti redovno ažuriran i ne pretenduje da bude konačan. PRINTO i PRINTO nacionalni koordinatori će periodično ažurirati spisak.

Treći deo sadrži adrese udruženja za pomoć porodici, koja postoje u različitm zemljama. Osnovna uloga ovih udruženja je da pružaju savete u vezi sa svakodnevnim problemima i poteškoćama sa kojima se suočava porodica čije dete boluje od reumatske bolesti.


 
Podržano od
This website uses cookies. By continuing to browse the website you are agreeing to our use of cookies. Learn more   Accept cookies