Srbija

Verzija 2016


Preporuke PRES-a u eri korona virusa - COVID-19

1. Sledite uputstva i preporuke Ministarstva zdravlja/Instituta za javno zdravlje vaše zemlje.
2. Proverite da li pažljivo sledite sve preporuke koje se odnose na higijenu. Imajte na umu da se novi korona virus može održati satima ili danima na mnogim površinama kao što su ručice, kvake, svetla, prekidači, mobilni telefoni, tastature računara, daljinski upravljači, tasteri, tasteri za pozivanje lifta, toaleti, sudopere/lavaboi, stolovi, stolice sa čvrstim naslonom itd.
Jednostavne mere mogu pomoći da očuvate sopstveno zdravlje, kao i zdravlje članova vaše porodice i vaših prijatelja:
Redovno perite ruke sapunom i vodom, najmanje 20 sekundi. Temeljno osušite ruke.
Izbegavajte da dodirujete lice.
Pokrivanje usta i nosa papirnom maramicom ili rukavom u pregibu laktu u slučaju kijanja i kašljanja. Papirne maramice baciti u smeće.
Koristite papirne maramice za jednokratnu upotrebu.
Ako ste bolesni, nosite masku; ako nemate nikakvih simptoma nije potrebno da nosite masku. Maska ne može u potpunosti da spreči prenos virusa, ali služi kao podsetnik da ne dodirujete lice i kao znak upozorenja drugima da se ne osećate dobro.
Održavajte udaljenost u društvenim kontaktima, posebno ako je druga osoba naizgled bolesna, to jest, kija ili kašlje. Preporučuje se udaljenost od jednog metra.
Izbegavati rukovanje i grljenje.
3. U ovom trenutku, preporučuje se deci koja boluju od reumatskih bolesti da nastave svoju redovnu terapiju.
4. Ne prekidajte terapiju metotreksatom i biološkim lekovima, bez prethodne konsultacije sa vašim reumatologom. Može doći do pogoršanja reumatske bolesti.
5. Ako koristite kortikosteroidnu terapiju, konsultujte reumatologa oko prilagođavanja doze.
6. Pacijenti u izolaciji ili karantinu (bez simptoma) nastavljaju svoju uobičajenu terapiju.
7. U slučaju da se javi povišena telesna temperatura i sumnja se na postojanje infektivne bolesti, sledite nacionalne preporuke koje se odnose na COVID-19. U međuvremenu, prekinite terapiju metotreksatom ili biološkim lekovima i stupite u kontakt sa vašim reumatologom.
8. U slučaju da imate rutinsku reumatološku kontrolu, posavetujte se sa vašim pedijatrom ili reumatologom da li je kontrola neophodna i da li je moguće odložiti kontrolu ili je izvršiti telefonom ili na drugi način, što zavisi od opremljenosti zdravstvene službe.
9. Svima se, uključujući i pacijente obolele od pedijatrijskih reumatskih bolesti preporučuje da izbegavaju nepotrebna putovanja i gužve.
10. Želimo vam dobro zdravlje i brz povratak u svakodnevne aktivnosti.
Pogledajte i EULAR-ov portal - EULAR website

Ovaj WEB sajt je rezultat saradnje između Internacionalne organizacije za projekte u pedijatrijskoj reumatologiji (PRINTO) i Evropskog udruženja pedijatrijskih reumatologa (PRES), koji je realizovan uz finansijsku pomoć Evropske Unije kroz projekat koji se zove SHARE.
Cilj projekta "Single Hub and Access point for paediatric Rheumatology in Europe" (akronim SHARE projekat broj 2011 1202) je da pruži svakoj zemlji preporuke za zdravstvenu negu dece sa reumatskim bolestima.

PRINTO (www.printo.it) j neprofitabilna internacionalna javna mreža osnovana 1996.god. od strane 14 evropskih zemalja (sada ima 60 članice, sa 550 centara i oko 1180 članova širom sveta), čiji je cilj da podrži, olakša i koordinira razvojem, sprovođenjem, analizom i izveštavanjem rezultata istraživanja o efikasnosti i sigurnosti lekova, kvalitetu života i prognozi dece sa reumatskim bolestima. PRINTO sačinjavaju akademski i/ili klinički centri koji su aktivno uključeni u istraživanja i zdravstvenu negu dece sa reumatskim bolestima.

PRES (www.pres.eu) je internacionalno, naučno udruženje evropskih zdravstvenih radnika (kao i pridruženih članova van Evrope) koji se bave pedijatrijskom reumatologijom. Zadatak PRES-a je da promoviše znanje iz ove oblasti i podstiče istraživanja, da širi znanje putem naučnih skupova i publikacija, da obezbedi smernice i standarde dobre kliničke prakse, da obezbedi smernice i standarde za obuku lekara i drugih profila zdravstvenih radnika u pedijatrijskoj reumatologiji.

PRINTO i PRES sarađuju na istraživačkom planu.

Ovaj web sajt je podeljen u tri oblasti:
Prvi deo treba da pruži roditeljima informacije o osnovnim karakteristikama najčešćih reumatskih bolesti dece. Ovaj odeljak napisali su lekari i zdravstveni radnici koji pripadaju PRINTO/PRES/SHARE, a proveren je od strane predstavnika različitih udružeja roditelja (Saradnici).

Drugi deo sadrži adrese ustanova koje se bave pedijatrijskom reumatologijom, čiji su lekari članovi PRINTO i /ili PRES. Informacije su sakupljene putem upitnika koji je upućen SHARE koordinatorima, PRINTO i PRES članovima u centrima pedijatrijske reumatologije širom sveta. Taj spisak će biti biti redovno ažuriran i ne pretenduje da bude konačan. PRINTO i PRINTO nacionalni koordinatori će periodično ažurirati spisak.

Treći deo sadrži adrese udruženja za pomoć porodici, koja postoje u različitm zemljama. Osnovna uloga ovih udruženja je da pružaju savete u vezi sa svakodnevnim problemima i poteškoćama sa kojima se suočava porodica čije dete boluje od reumatske bolesti.


 
Podržano od
This website uses cookies. By continuing to browse the website you are agreeing to our use of cookies. Learn more   Accept cookies