بیماریهای خود التهابی 


نسخه 2016
diagnosis
treatment
causes
Autoinflammatory Diseases
بیماریهای خود التهابی
بیماری Blau's - CANDLE - سندرمهای دوره ای در ارتباط با کرایوپرین CAPS - ستئومیلیت غیر باکتریال مزمن CRMO - کمبود آنتاگونیست های گیرنده های اینترلوکین 1 DIRA - تب مدیترانه ای فامیلیال FMF - MAJEED - کمبود موالونات کیناز MKD - یا سندرم هاپیر IgD - تب عودکننده ی مرتبط با NRLP-12 - سندرم PAPA - تب دوره ای همراه با آفت دهانی،فارنژیت و آدنیت PFAPA - سندرم دوره ای مرتبط با گیرنده های فاکتور نکروز تومورTRAPS یا تب ایرلندی خانوادگی.
evidence-based
consensus opinion
2016
PRINTO PReS




بیماری Blau's


CANDLE


سندرمهای دوره ای در ارتباط با کرایوپرین CAPS


استئومیلیت غیر باکتریال مزمن CRMO


کمبود آنتاگونیست های گیرنده های اینترلوکین 1 DIRA


تب مدیترانه ای فامیلیال FMF


MAJEED


کمبود موالونات کیناز MKD - یا سندرم هاپیر IgD


تب عودکننده ی مرتبط با NRLP-12


سندرم PAPA


تب دوره ای همراه با آفت دهانی،فارنژیت و آدنیت PFAPA


سندرم دوره ای مرتبط با گیرنده های فاکتور نکروز تومورTRAPS یا تب ایرلندی خانوادگی.


1. مقدمه کلی در باره بیماریهای خود التهابی

1.1مقدمه کلی
پیشرفت های تحقیقاتی اخیر به وضوح نشان میدهد که بعضی از بیماریهای تب دار نادر، ناشی از عیب ژنتیکی هستند. در خیلی از آنها، ممکن است اعضای دیگر فامیل هم از تب های عود کننده رنج ببرند.

2.1 " نقص ژنتیکی " چه معنائی دارد؟
نقص ژنتیکی، ژنی را تعریف میکند که براثرحادثه ای که بعنوان موتاسیون (دگرگونی یا جهش) خوانده میشود تغییر وضع پیدا کرده باشد. با این دگرگونی عملکرد ژن را تغییر پیداکرده و اطلاعات نا درستی به بدن خواهد داد که منجر به ایجاد بیماری خواهد شد. ، در هر سلولی دو کپی از هر ژن وجود دارد. که یک کپی آن از مادر و کپی دیگر از پدربه ارث میرسد. توارث به دو گونه است:
1. مغلوب : در این مورد ، هردو کپی ژن حامل جهش هستند. والدین غالبا ژن جهش یافته را روی یکی از دو ژن خود دارند . آنها بیمار نیستند چرا که بیماری زمانی اتفاق میافتد که هردو ژن درگیر شده باشند. ریسک ابتلا کودکی که دگرگونی را از هریک از والدین به ارث خواهد برد یک به چهار است.
2.غالب: در این حالت ، برای اینکه بیماری اتفاق بیفتد یک موتاسیون کفایت میکند. اگر یکی از والدین بیمار باشد ، ریسک انتقال آن به کودک یک به دو خواهد بود.
همچنین این احتمال هم وجود دارد که هیچیک از والدین حامل ژن جهش یافته نباشند ; که این حالت بعنوان جهش تازه شناخته میشود. اتفاقی که برای ژن پیش آمده بطور تصادفی در زمان لقاح پیش آمده است. نظریه بر اینست که ریسکی برای ابتلای کودک دیگر ( مگر به صورت اتفاقی) وجود نخواهد داشت. هرچند فرزندان کودکی که مبتلا شده همان ریسک ابتلای موتاسیون غالب ( به صورت یک به دو ) خواهند داشت.

3.1 پیآمد عیب ژنتیکی چیست؟
جهش یا دگرگونی ژن برتشکیل یک پروتئین خاص تاثیر کرده وبر کار آن اثر مبگذارد. پروتئین دگرگون شده رخداد التهابی را که قادر به ایجاد التهاب در فرد سالم نیست، در این افراد به وجود میآورد که موجب ایجاد تب و التهاب در فرد مبتلا خواهد شد.


 
تحت حمایت
This website uses cookies. By continuing to browse the website you are agreeing to our use of cookies. Learn more   Accept cookies