Pres European Union Printo

 

HENOCH - SCHOENLEIN PURPURA

Henoch -Schoenlein Purpura (Hsp)
Je Stanje Kada Se Male Krvne Æilice (Kapilare )Upale .Takva Upala Se Naziva Vaskulitis I Ëesto Su Zahvaêene Male Krvne Æilice Koæe ,,Bubrega I Mjehura .Upaljene Krvne Æilice Mogu Krvariti U Koæu Izazivajuêi Crvenilo I Osip Na Koæi I To Toëkasti , Tako�Er Mogu Krvariti U Crijeva I Bubrege Izazivajuêi Hematuriju Tj. Krv U Mokraêi.

Koliko Je Bolest »Esta ?
Ne Spada U Skupinu Ëestih Bolesti Djeëje Dobi , Moæe Se Reêi Da Je Sliëna Sistemnom Vaskulitisu Kod Djece U Dobi Izme�U 5 Do 15 God. ,Êeπêe Kod Djeëaka Nego Kod Djevojëica (Omjer 2:1).N Ajêeπêe Se Javlja U Zimi , Na Svim Kontinentima Svijeta .

Kako Dolazi Do Bolesti I ©To Ju Uzrokuje?
Nitko Nezna Πta Je Uzrok Bolesti .Zna Se Da Infekcija Koja Je Uzrokovana Bakterijama I Virusima Moæe Biti Potencijalni Uzrok ,Pogotovo Zato Πto Se Bolest Zna Javiti Nakon Respiratornih Infekcija Gornjeg Trakta Tako�Er Je Na�Eno Da Se Uzrok Nalazi I Nakon Uboda Insekta ,Ili Unosa Kemijskog Otrova Ili Unosa Neke Hrane U Organizam .
Zato Ju I Nazivamo I Alergijska Purpura Makar Se U Nekim Zemljama Naziva I "Reumatidna Purpura"Zato Πto Se Javljaju I Znakovi Na Zglobovima I Miπiêima .U Osnovi Bolesti Poremeêem Je Odgovor Imunog Sustava I Taloæenje Nekih Specifiënih Produkata Kao Πto Je Imunoglobulina.
Taj Imunoglobulin Se Taloæi U Zglobovima, Malim Krvnim Æilicama I Gastrointestinalnom Traktu I Tako Dovodi Do Pojave Bolesti I Samih Znakova Bolesti.

Da Li Se Bolest Naslje–Uje? Da Li Je Bolest Zarazna?
Ne Bolest Nije Nasljedna Niti Ne Spada U Skupinu Zaraznih Bolesti

Simptomi I Znaci Bolesti
Vodeêi Znak Bolesti Su Karakteristiëne Koæne Promjene Koje Su Prisutne Kod Svih Bolesnika. Bolesta Obiëno Poëinje S Promjenama Koje Su Sliëni Crvenimflekama Ali Modricma Koje Mjenjeju Boju.
Te Promnjene Su Opipljive Kao Purpura I Uzdignute Su ,Prekrivaju Donje Ekstremitete Ali Se Mogu Javiti Bilo Gdje. Javlje Se I Bol U Zglobovima (Artralgije) ,Te Su Zglobovi Oteëeni I Bolni ,I Udruæeni Su S Otokom I Osjetljivoπêu Oko Njih.
Zglobni Simptomi Su Privremeni I Traju Nekoliko Dana . Ako Su Upalom Zahvaêene I Krvne Æile U Crijevima , Onda Se Javlja I Bol U Trbuhu U Predjelu Pupka.Nekada Se Javlja Hemoragija(Krvarenje) .Oko 25%-35%Bolesnika Javlja Simptome Blage Ili Teæe Hematurije Ili Proteinurije . Ponekad Bolest Moæe Trajati Mjesecima Ali Traje Kraêe. Vrlo Je Bitna Uloga I Nefrologa Radi Bubreænih Tegoba . Opisani Simptomi Traju Od 4 -6 Tjedna.

Da Li Je Bolest Ista Kod Svakog Djeteta?
Manje Viπe Je Ista Kod Svakog Djeteta. Jedino Se Razlikuju Koæne Promjene Koje Su Kod Nekog Jaëe A Kod Nekog Manje Izraæene.Bolest Moæe Zavrπiti Jednom Epizodom Ili Se Ponavlja .

Da Li Se Bolest Kod Djece Razlikuje Od Bolest I Odrasloj Dobi?
Kod Odraslih Osoba Hsp Se Rijetko Javlja Ali Se Uglavnom Ne Ralikuje Od Bolesti U Djeëjoj Dobi.

Dijagnostika Bolesti?
Uglavnom Se Dijagnoza Postavlja Na Temelju Kliniëke Slike I Na Temelju Karakteristiëne Klasiëne Purpurne Promjene Koje Su Ograniëene Po Donjim Ekstremitetima Sa Ili Bez Udruæenih Simptoma Bolesti . Prethodno Moraju Se Iskljuëiti Druge Bolesti.
Od Dijagnostike Rade Se Pretrage ; Hematoloπki Laboratorij(Kks.Se ),Biokemijski Laboratorij(Kompletna Obrada ),Te Stolica Na Benzidin ,Biokemijske Pretrage Urina(Proteinurija)Ili ( Hematurija) Te Uzv Abdomena.
Biopsija Bubrega Je Potrebna Ako Je Oπteêenje Bubrega Teæe.

Kako Se Lije»I?
Veêina Bolesnika Se Dobro Osjeêa I Ne Zahtijena Nikakvo Ljeëenje.
Viπe Pacijenata Koji Imaju Hsp Ne Trebaju Nikakve Lijekove Ali Kada Je Potrebno Daju Im Se Nesteroidni Protupalni Lijekovi Kao Πto Su Naproxen Ili Ibuprofen Ali Ponekad Se Daje Paracetamol.
Ako Je Potrebno Raditi Kod Djeteta Biopsiju Bubrega Onda Se Primjenjuju Steriodi I Imunosupresivna Terapija (Koji Uniπtavaju Abnormalan Odgovor Imunog Sustava).

Koliko Dugo Bolest Traje?
Otprilike Oko 4-6 Tjedana I Skoro Se Sva Djeca Oporave .Vaæno Je Napomenuti Da Je Potrebna Redovita Kontrola Kod Specijaliste S Nalazima Kontrole Urina I Krvi .Djeca Nakon Akutne Faze Mogu Normalno Poha�Ati Πkolu I Uëestvovati U Normalnim Dnevnim Aktivnostima .

Kakva Je Prognoza Bolesti ?
Kod Veêine Djece Bolest Ne Traje Dugo, Tj. Prolazi Bez Nekih Teæih Komoplikacija, I Terapije Bez Posljedica. Potrebno Je Kontrolirati Urin Nekoliko Puta Radi Moguêih Nus Pojava .

Da Li Djete Smije U ©Kolu?
Tokom Aktivne Faze Ne , Ali Inaëe Vodi Normalan Æivot Ali Cjepljenje Treba Odgoditi Do Daljnjega Dok To Ne Odluëi Pedijatar Koji Lijeëi Djete.